Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020.

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020.

Số kí hiệu 30/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 10/03/2020
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký test

Nội dung

Can cir chucing trInh cong tác nam 2020 cUa S& Van hóa, Th thao Va Du ljch ye vic gii thiu du ljch Blnh Drnm thông qua vic to chirc cuc thi thiét ké biêu thing (logo) và biêu ngi (slogan) ye du ljch BInh Duing. Sâ Van baa, The thao và Du ljch xây dirng kê hoch cii the nhu sau: I. MTJC IJICH, YEU CAU 1. Muc dich - D tip tVc quãng bá hInh ãnh du ljch BInh Ducng thông qua các hInh thirc truyén thOng, các cuc thi tim hiêu, sang tác... nh.m gió'i thiu và thu hut khách du ljch den viii BInh Dtwng. - Tim kim, hra ch9n biu tnrng (logo) và biu ngü (slogan) du ljch tinh BInh Duang phU hçip vâi tiêm näng phát triên du ljch BInh Dixang trong giai don mâi; biêu trung du ljch Blnh Duyng dam báo có tInh khái quát cao, tInh thâm m, tInh ctc thu cUa ngành du ljch BInh Dirmg dê sü diing trong các hot dng thông tin tuyên truyên, xüc tiên quáng bá du ljch dja phucmg, phiic vii các nhim vil chInh trj, phát triên kinh tê, van hóa, xã hi. - Tto dimg b nhn din thuong hiu du ljch BInh Duang, dua hInh ánh du ljch BInh Ducmg xuât hin an tuqng trên h thông an phâm và trén các phung tin truyên thông cIai chüng, hap dn du khách.

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Hình ảnh hoạt động
z3121008725935-13dd79579ef0f05bb9e13bc266443852.jpg z3121008643296-40123792df935539c7f32cb3f147890e.jpg z3121008763297-842d0d7e0da07bfb0fc98bf2921c6683.jpg z3121008680185-cdf208d302c642f6971d104625c933a8.jpg z3121008797997-d8e4236625fb06bb2dc532bf905378b1.jpg z3121008890863-77718c4a6eb330e3422e960c03756600.jpg z3121008823632-25ae6ee71893072d90ff79864b36ff36.jpg z3121009030766-58c85e5a51189069266356776f5be372.jpg
LIÊN KẾT HỮU ÍCH

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay4,984
  • Tháng hiện tại142,477
  • Tổng lượt truy cập8,057,787
THÔNG TIN CHÍNH
ỨNG DỤNG "BÌNH DƯƠNG SỐ"
qrcode
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây